INFOMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

20Srpen 2020

Informace školy 

  • Škola zahájí svou činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Ve škole budou dodržována zvýšená hygienická opatření – časté mytí rukou, dezinfekce rukou při vstupu do školy a do školní jídelny, časté a intenzivní větrání učeben.
  • Prosíme, aby děti měly s sebou 1 roušku v igelitovém sáčku, pro případ potřeby.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 
  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, nasadí si roušku a bude umístěn do samostatné místnosti, pedagog bude kontaktovat zákonné zástupce žáka pro bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Dále by měl zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

V případě jakýchkoliv změn bude škola zákonné zástupce neprodleně informovat o následných krocích.