Školka

Jmenujeme se Mateřská škola Rybička,

jsme dvoutřídní školka s kapacitou 36 dětí. Nacházíme se ve středu obce v klidném místě mimo ruch hlavní silnice.

Naším cílem

je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, poskytnout dětem dostatek přiměřených a mnohostranných podnětů k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Motivací k poznávání a učení bychom dětem chtěli napomoci v chápání okolního světa, učit je žít ve společnosti ostatních a přibližovat normy a hodnoty uznávané touto společností. Formou her, individuálních i kooperativních činností, experimentů bychom je chtěli přivést k tomu, jakým způsobem řešit různé problémové situace, vyhledávat a používat získané informace a jak v životě obstát.

MOTTO:

PŘI VÝCHOVĚ POSTUPUJ SRDCEM – CO JE OD SRDCE PRONIKNE AŽ K SRDCI.

NEČIŇ JINÝM, CO NECHCEŠ, ABY TI ČINILI JINÍ.

BÝT PŘÍTOMEN JE VÍC, NEŽ NĚCO VIDĚT.

 My a svět kolem nás

V průběhu školního roku pořádáme spoustu akcí jak v MŠ, tak i pro širokou veřejnost. Rádi spolupracujeme se základní školou například na společném vystoupení na Staročeském jarmarku nebo při vánočním koncertu. Školáci nás pravidelně zvou na pohádky. Během roku pořádáme několik společných akcí s rodiči. Spolupracujeme i s ostatními institucemi jako je například obecní úřad, Plavecká škola ve Vysokém Mýtě, ekocentrum aj.

 Všichni zaměstnanci

se snaží vytvořit dětem takové prostředí, aby se zde cítily šťastně a bezpečně. Učitelé se snaží navázat s dětmi vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Rozvíjíme v dětech vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Jsme dvoutřídní mateřská škola

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Pět rybiček na moři“. Děti navštěvují třídu Broučků a třídu Berušek, které jsou heterogenní. Ve třídě Broučků jsou děti ve věku od 3 – 5 let, ve třídě Berušek od 3 – 6 let. Každá třída má svůj třídní vzdělávací program, který vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem „Pět rybiček na moři“, který je zpracován na období tří let 2020 – 2023.

Obsah ŠVP PV je rozdělen do 4 tematických bloků: Jaro, Léto, Podzim, Zima.

Tematické bloky zasahují všechny oblasti vzdělávání a jsou zpracovány pro celou věkovou skupinu dětí. Děti získávají potřebné dovednosti, užitečné poznatky o dění kolem sebe a vytvářejí si samostatné postoje.

Tematické bloky mají podobu projektů, které jsou rozpracovány do tematických částí a obsahují konkrétní dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, klíčové kompetence a očekávané výstupy, jež jsou v souladu s RVP PV.

Motivace těchto celků vychází z ročního období, přírodních situací, společenských událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech.

Tematické části jsou vzájemně propojeny v jednotlivých projektech a promítají se do 5 vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů = 5 rybiček na moři.

 1. Biologické (modrá rybička)                   Dítě a jeho tělo
 2. Psychologické (žlutá rybička)               Dítě a jeho psychika
 3. Interpersonální (červená rybička)      Dítě a ten druhý
 4. Sociálněkulturní (bílá rybička)            Dítě a společnost
 5. Enviromentální (zelená rybička)         Dítě a svět

K rozvíjení v těchto oblastech využíváme denní pohybové hry, zdravotní i průpravné cviky, hudebně pohybové činnosti, zpěv a rytmizaci, kreslení, malování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev apod.

Hlavním a nejdůležitějším motivem zůstává hra, která děti provází celý den a prolíná se všemi výše jmenovanými činnostmi.

Průběžným naplňováním dílčích cílů směřujeme k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování kompetencí klíčových.

Klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání
 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní¨
 4. Kompetence sociální a personální
 5. Kompetence činnostní a občanské
Našimi dalšími cíli jsou:
 • rozvoj a podpora samostatnosti dítěte
 • rozvoj zdravého sebevědomí
 • důraz na kladení základů celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a potřeb dětí
 • zdravý životní styl, uvědomění si odpovědnosti za své chování a logické důsledky tohoto chování a to s podporou a spoluprací rodičů
 • důraz na smyslové vnímání
 • podpora rozvoje komunikativních dovedností

Cílem je, aby se děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektování jedinečnosti dětí, jejich možností a individuálních zvláštností.

Cílem je šťastné a spokojené dítě, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena spolupráce, vzájemná důvěra a otevřenost.

Při své práci se řídíme rámcovými cíli z RVP PV:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na kterých je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí

Zásady, principy, metody a formy práce:

 • rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektování individuality dítěte
 • upřednostňování svobodné volby činností, nenásilného vedení dítěte
 • vytváření radostné, laskavé a vstřícné atmosféry
 • otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňování dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházení odpovědí na otázky dětí
 • rozvíjení komunikativních schopností dětí
 • využívání forem prožitkového a kooperativního učení
 • využívání dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedení k vzájemnému respektu, soucítění s druhými a pomoci
 • důraz na bezpečnost dětí
 • důraz na dodržování dohodnutých pravidel

ŠVP PV je veřejně přístupný. Možný k nahlédnutí v obou třídách a v šatně MŠ.

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Třídní vzdělávací program DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUČKA

Školní rok 2021/2022

Třídní učitelky: Ladislava Konečná, Alena Neradová, Dis.

Ústřední postavičkou, provázející děti ročním projektem, je postavička Broučka. Přichází dětem vyprávět různá dobrodružství a příhody, které prožil. Vtahuje děti do děje a motivuje je ke hře laděné určitým tématem.

Charakteristika třídy

Věkově heterogenní třída (3-5 let).

Našim hlavním cílem vytvoření podnětného, přátelského prostředí, které by pomáhalo v rozvoji celé osobnosti každého jednotlivého dítěte s důrazem na rozvoj prosociálního chování. Povedeme děti k větší samostatnosti při řešení vzájemných nedorozuměních či konfliktů. Také prostřednictvím pohádek a čtených příběhů budeme obohacovat citový vývoj dětí, jejich vnímání řádu života ve společnosti.

Na začátku roku upevňujeme vztahy mezi dětmi a nové děti postupně adaptujeme na prostření MŠ. Dětem se snažíme vytvářet takové podmínky, aby jejich adaptace byla co nejpříjemnější. Společně s dětmi nastavujeme pravidla třídy.

Dále se věnujeme rozvoji jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky, správnému úchopu nástrojů a správnému zacházení s hračkami, pomůckami a potřebami. Velký důraz klademe na rozvoj smyslového vnímání zejména pak zrakového a sluchového i hmatového. Nezapomínáme ani na logopedickou prevenci v rámci společných logopedických chvilek.

V oblasti sociální se zaměřujeme na správné používání příboru a kultivovaného projevu při stolování, na pořádek a čistotu v šatnách, v umývárně a na WC. Vedeme děti k samostatnému úklidu pracovního místa a šetrného zacházení s hračkami a pomůckami. Dbáme na upevněňování zdravých stereotypů v oblasti stravování, hygieny a odpočinku.

Třídu jsme přizpůsobili tak, aby každé dítě mělo dostatek prostoru pro svou hru i pro hru s ostatními dětmi. Plánujeme doplňovat hračky, odpovídajících věku dětí. Hračky jsou snadno přístupné a podporují samostatnost dětí. Postupně plánujeme doplňovat i dětskou knihovnu tak, aby si děti mohly samy kdykoli knížku vypůjčit a zase samy vrátit zpět.

PRAVIDLA TŘÍDY

Pro společné soužití ve třídě je nutné stanovit si určité hranice či pravidla, která by se měla dodržovat. Na začátku školního roku si s dětmi v kroužku povídáme o tom, co všechno bychom měli ve školce dělat a jak se k sobě chovat, aby se nám tu líbilo. Všechny náměty a nápady pak shrneme do důležitých bodů. Každé pravidlo pro lepší orientaci a srozumitelnost dostane svoje označení – piktogram. V případě potřeby je můžeme během roku aktuálně doplňovat a obměňovat.

 

Třídní vzdělávací program S BERUŠKOU SE MÁME PRIMA

Školní rok 2021/2022

Učitelky: Mgr. Markéta Schejbalová, Petra Vávrová

Ústřední postavičkou, provázející děti ročním projektem, je postavička Berušky. Přichází dětem vyprávět různá dobrodružství a příhody, které prožila. Vtahuje děti do děje a motivuje je ke hře laděné určitým tématem.

Beruška k nám zavítala, ráda by si s námi hrála.

Dlouhou dobu cestovala, mnoho věcí zažívala.

Rozárka je jméno její, a je ráda mezi námi.

Budeme si spolu hrát, tvořit, zpívat, poznávat,

Rozárka nám všechno poví, Rozárku má každý rád.

 

Charakteristika třídy

Věkově heterogenní třída (3-6 let).

Na začátku roku upevňujeme vztahy mezi dětmi a zároveň vytváříme dobré vztahy s dětmi novými. Dětem se snažíme vytvářet takové podmínky, aby jejich adaptace byla co nejpříjemnější. Společně s dětmi nastavujeme pravidla třídy a vytváříme si jejich piktogramy na základě návrhu dětí.

Cílem vedení této třídy je vytvořit dětem takové podmínky a příležitosti, aby se naučily být samostatné, navzájem se tolerovaly a respektovaly a také vzájemně spolupracovaly. Zaměřujeme se na sociální, kooperativní a prožitkové učení.

I nadále se budeme věnovat rozvoji jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky, správného úchopu nástrojů a správného zacházení s hračkami, pomůckami a potřebami. Plánujeme vytvářet podmínky pro podporu samostatnější práce dětí a možnosti podílet se na řešení úkolů. Velký důraz klademe na rozvoj smyslového vnímání zejména pak zrakového a sluchového i hmatového. V rámci logopedických chvilek procvičujeme a rozhýbáváme rty a jazyk pomocí gymnastiky mluvidel a motoriky jazyka, na které by měla navazovat logopedická prevence.

Vedeme děti k prosociálnímu chování tak, aby se ve třídě vytvářela klidná, příjemná a stimulující atmosféra k učení a poznávání, logickému myšlení a samostatné práci. Věnujeme se nejen oblasti rozumové, ale i sociální a emoční. Naším cílem je, aby děti prošly prožitkovým učením ve všech oblastech jejich rozvoje.

V oblasti sociální se zaměřujeme na správné používání příboru a kultivovaného projevu při stolování, na pořádek a čistotu v šatnách, v umývárně a na WC. Vedeme děti k samostatnému úklidu pracovního místa a šetrnému zacházení s hračkami a pomůckami. Dbáme na upevnění zdravých stereotypů v oblasti stravování, hygieny a odpočinku.

Třídu jsme přizpůsobili tak, aby každé dítě mělo dostatek prostoru pro svou hru i pro hru s ostatními dětmi. Plánujeme doplňovat hračky i didaktické pomůcky, odpovídajících věku dětí. Hračky i didaktické pomůcky jsou snadno přístupné a podporují samostatnost dětí. Stejně tak knihy v dětské knihovně jsou přístupné všem a neustále ji doplňujeme knihami novými. Pro děti máme vytvořen truhlářský koutek pro opravdovou práci se dřevem a jinými přírodními materiály.

Děti motivujeme, aby se podílely na výzdobě třídy a rozhodovaly o ní. Dále bychom dětem chtěli vytvořit podmínky a doplnit pomůcky k experimentování a pokusům s různými materiály a jejich vlastnosti a také k poznávání zákonitostí přírody, fyzikálních jevů apod.

Režim dne

Režim dne je přizpůsoben tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám dětí. V MŠ je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu se uchýlit do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Při příchodu rodiče dohlédnou, aby se dítě převléklo, doprovodí jej do třídy a osobně předají učitelce. Děti se při příchodu a odchodu s učitelkou zdraví podáním ruky za přítomnosti zákonného zástupce, aby učitelka věděla, že si dítě převzala a zase zpět předala zákonnému zástupci.

Pro děti, jejichž rodiče plánují, že budou navštěvovat naši MŠ a pro nové děti, je možné, aby MŠ navštěvovaly s rodiči kdykoli odpoledne. Také se mohou přijít podívat na výchovně vzdělávací činnost v dopoledních hodinách, a to po předchozí domluvě s učitelkami na třídě.

Naším záměrem je, aby prostředí MŠ bylo pro děti známé ještě před jejich nástupem do MŠ, cítily se v něm bezpečně, vyzkoušely si nastavený režim dne a znaly učitelky a děti již docházející do MŠ osobně. Chceme jim tak usnadnit následnou adaptaci v mateřské škole.

6:30 – 9.30

 • příchod dětí, volné hry dle přání dětí, individuální rozhovory, didakticky zacílené činnosti, spontánní i záměrné učení ve skupinách i individuálně
 • zdravotní pohybové aktivity, relaxační činnosti
 • hygiena, svačina
 • dopolední výchovně vzdělávací činnosti
 • v 8.00 se zavírá MŠ, proto je obvyklé, že děti se ve třídě schází do této hodiny 

9:45 – 11:30

 • pobyt venku, hry v přírodě (dle počasí), hygiena

11:30 – 14.00

 • doba pro oběd, hygiena
 • klidové činnosti po obědě, klid na lůžku, poslech pohádek či relaxační hudby

14.00 – 16.00

 • svačina, hygiena, volné hry dětí, didakticky zaměřené činnosti, odchod domů

Pitný režim:

Děti mají celý den na přístupném místě nápoj, mohou si samy nalévat. Učitelky dbají na dodržování pitného režimu. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

Otužování:

Pravidelné větrání tříd. Školnice sleduje vytápění školy, redukuje teplotu na 21 – 22 stupňů. Dostatečný pobyt venku. Kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo ni. Předplavecká výuka.

PRAVIDLA TŘÍDY

Pro společné soužití ve třídě je nutné stanovit si určité hranice či pravidla, která by se měla dodržovat. Na začátku školního roku si s dětmi v kroužku povídáme o tom, co všechno bychom měli ve školce dělat a jak se k sobě chovat, aby se nám tu líbilo. Všechny náměty a nápady pak shrneme do důležitých bodů. Každé pravidlo pro lepší orientaci a srozumitelnost dostane svoje označení – piktogram, které si děti vymyslí a nakreslí samy. V případě potřeby je můžeme během roku aktuálně doplňovat a obměňovat.

PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ A SOUŽITÍ VE ŠKOLIČCE RYBIČKA

 Chováme se kamarádsky

–       poslouchej paní učitelku

–       chovej se ke druhému hezky

–       když někomu ublížíš, omluv se mu

–       je hezké se s druhými podělit o své věci

–       s hračkami a pomůckami zacházej tak, aby je mohli použít i ostatní děti

–       ke stavbám a výtvorům svých kamarádů se chovám ohleduplně

Chováme se statečně

–       ve školce buď statečný, i ostatní kamarádi jsou tu sami

–       když je ti smutno, přijď k nám, pokusíme se ti pomoci

–       každou bolístku ti ošetříme a pofoukáme

–       všechno jídlo a pití ochutnej

–       vyzkoušej hry a činnosti, které ve školce děláme

Chováme se čestně

–       říkej pravdu, buď spravedlivý k sobě i ostatním

–       dodržuj dohodnutá pravidla

–       rozhoduj se sám, máš svůj rozum

–       nauč se být zodpovědný za své činy a jejich následky

Chováme se tiše

–       hraj si tiše, šetři ouška ostatních

–       křič, když musíš, ale až venku

–       u oběda si s kamarády šeptej

–       počkej, až druhý domluví

Ve třídě chodíme

–       ve třídě chodíme pomalu

–       běhej v tělocvičně nebo venku

–       mezi stolečky se pohybuj opatrně

–       v koupelně chodíme pomalu, je tam kluzko

Uklízíme

–       vracej hračky a pomůcky tam, kde jsi je našel

–       uklízej po sobě pracovní místo

–       uklízej po sobě stoleček a židli po jídle

–       splachuj

–       postarej se o svůj ručník